Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: pH của dung dịch 3 chất NH2CH2COOH, CH3CH2COOH, CH3[CH2]3NH2 tăng theo trật tự nào sau đây?

Câu 2:

Lời giải:

Đáp án B