Sách Giải Bài Tập và SGK

câu 2: Một pin điện hóa được cấu tạo bởi các cặp oxi hóa - khử Al3+/Al và Cu2+/Cu. Phản ứng hóa học xảy ra khi pin hoạt động là

Câu 2:

Một pin điện hóa được cấu tạo bởi các cặp oxi hóa - khử /Al và /Cu. Phản ứng hóa học xảy ra khi pin hoạt động là:

A. 2Al + 3Cu → +

B. + 2Cu → 2Al +

C. 2Al + + 3Cu

D. +

Lời giải:

Đáp án C