Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Kim loại trong cặp oxi hóa khử nào sau đây có thể phản ứng với ion Ni2+ trong cặp Ni2+/Ni?

Câu 2:

Kim loại trong cặp oxi hóa khử nào sau đây có thể phản ứng với ion trong cặp /Ni?

A. /Pb

B. /Cu

C. /Sn

D. /Cr

Lời giải:

Đáp án D