Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hãy trình bày phương pháp hóa học để phần biệt 2 anion CO3 2+ và SO3 2-.

Câu 2:

Hãy trình bày phương pháp hóa học để phần biệt 2 anion .

Lời giải:

Nhỏ dung dịch HCl dư vào dung dịch, thu khí sinh ra:

+ + O

+ + O

+ Dẫn khí sinh ra qua bình đựng dung dịch

Dung dịch bị nhạt màu do phản ứng với

⇒ nhận biết được ion

+ + O →

+ +

+ Dẫn khí còn lại qua dung dịch nước vôi trong, làm đục nước vôi trong

⇒ có khí

⇒ nhận biết được ion

+ Ca + O