Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông ở cuối mỗi nội dung sau:

Câu 2:

Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông ở cuối mỗi nội dung sau:

Lời giải:

A - S

B - S

C- Đ

D - Đ