Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Điều chế kim loại Mg bằng cách điện phân MgCl2 nóng chảy, phản ứng nào xảy ra ở catot (cực âm)?

Câu 2:

Điều chế kim loại Mg bằng cách điện phân nóng chảy, phản ứng nào xảy ra ở catot (cực âm)?

A. Mg → + 2e

B. + 2e → Mg

C. + 2e

D. + 2e →

Lời giải:

Đáp án B