Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Điện phân một muối kim loại M nóng chảy với cường độ dòng điện là 10A trong thời gian 2 giờ

Câu 2:

Điện phân một muối kim loại M nóng chảy với cường độ dòng điện là 10A trong thời gian 2 giờ, người ta thu được ở catot 0,373 mol kim loại M. Số oxi hóa kim loại M trong muối là:

A. +1

B. +2

C. +3

D. +4

Lời giải:

Đáp án B

Ta có:

Vậy số oxi hóa của M là +2