Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Để phân biệt các dung dịch hóa chất riêng biệt là saccarozo, mantozo, etanol và fomadehit người ta có thể dùng một trong các hóa chất nào sau đây?

Câu 2:

Để phân biệt các dung dịch hóa chất riêng biệt là saccarozo, mantozo, etanol và fomadehit người ta có thể dùng một trong các hóa chất nào sau đây?

A. Cu/

B. /

C. /Ni

D. Vôi sữa

Lời giải:

Đáp án A