Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Dãy nào dưới đây gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch axit và dung dịch kiềm?

Câu 2:

Dãy nào dưới đây gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch axit và dung dịch kiềm?

A. (

B. Al( và Al

C. (.

D. Al

Lời giải:

Đáp án D