Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Có thể dùng dung dịch nước vôi trong để phân biệt hai khí CO2 và SO2 được không? Tại sao?

Câu 2:

Có thể dùng dung dịch nước vôi trong để phân biệt hai khí được không? Tại sao?

Lời giải:

Không thể dùng Ca để phân biệt do chúng đều là oxit axit. đều tạo kết tủa màu tráng với Ca

+ Ca

↓ + O

+ Ca

↓ + O