Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Có các sơ đồ phản ứng sau: a) k2Cr2O7 + H2S + H2SO4 → Cr2(SO4)3

Câu 2:

Có các sơ đồ phản ứng sau:

a) + S + ( + + O + S

b) + HCl → + + KCl + O

c) + ( + + O+ (

1. Lập các phương trình phản ứng hóa học cho những phản ứng trên.

2. Cho biết vai trò các chất tham gia phản ứng.

Lời giải:

a) + S + ( + + O + 3S

: chất oxi hóa

S: chất khử

: môi trường

b) + 14HCl → + + 2KCl + O

: Chất oxi hóa

HCl: Chất khử + môi trường

c) + + ( + + O + (

: Chất oxi hóa

: chất khử

: môi trường