Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Có các ion riêng biệt trong dung dịch là Ni2+, Zn2+, Ag+, Sn2+, Au3+, Pb2+

Câu 2:

Có các ion riêng biệt trong dung dịch là , , , , , . lon có tính oxi hóa mạnh nhất và ion có tính oxi hóa yếu nhất lần lượt là:

A.

B.

C.

D.

Lời giải:

Đáp án C