Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Có 5 lọ chứa hóa chất mất nhãn trong mỗi lọ đựng một trong các dung dịch chứa cation sau (nồng độ mỗi dung dịch khoảng 0,01 M)

Câu 2:

Có 5 lọ chứa hóa chất mất nhãn trong mỗi lọ đựng một trong các dung dịch chứa cation sau (nồng độ mỗi dung dịch khoảng 0,01 M): , , , , .Chỉ dùng các ống nghiệm và một dung dịch thuốc thử là KOH có thể nhận biết tối đa mấy dung dịch?

A. 2 dung dịch.

B. 3 dung dịch.

C. 1 dung dịch.

D. 5 dung dịch.

Lời giải:

Nhỏ từ từ dd KOH vào các mẫu thử cho đến dư đồng thời đun nhẹ

- Mẫu tạo kết tửa trắng xanh là

+ → Fe

- Mẫu tạo kết tủa xanh là

+ → Cu(OH)2                

- Mẫu tạo kết tủa đỏ nâu là

+ → Fe

- Mẫu tạo kết tủa và kết tủa tan là

+ → Al

Al + → Al

- Mẫu tạo kết tủa màu nâu đen là

+ O + O