Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Chọn phát biểu đúng: A.Monome là những phân tử nhỏ tham gia vào phản ứng tạo nên polime

Câu 2:

Chọn phát biểu đúng:

A.Monome là những phân tử nhỏ tham gia vào phản ứng tạo nên polime

B.Monome là một mắt xích trong phân tử polime.

C. Monome là các phân tử tạo nên từng mắt xích của polime.

D. Monome là các hợp chất có hai nhóm chức hoặc có liên kết bội.

Lời giải:

Đáp án C