Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Chọn một phương án đúng để điền từ hoặc cụm từ vào chỗ trống của các câu sau đây:

Câu 2:

Chọn một phương án đúng để điền từ hoặc cụm từ vào chỗ trống của các câu sau đây :

Tương tự tinh bột, xenlulozo không có phản ứng ....(1)... và có phản ứng ...(2)... trong dung dịch axit thành ...(3)

Lời giải:

Chọn đáp án A.