Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Cho sơ đồ phản ứng sau: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O

Câu 2:

Cho sơ đồ phản ứng sau: Cu + → Cu( + NO + O

Sau khi lập phương trình hóa học của phản ứng, ta có số nguyên tử Cu bị oxi hóa và số phân tử bị khử là:

A. 1 và 6

B. 3 và 6

C. 3 và 2

D. 3 và 8

Lời giải:

Đáp án C

PTHH: 3Cu + → 3Cu(+ 2NO + O