Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Cho các dung dịch : glucozo, glixerol, axit axetic, etanol. Thuốc thử nào sau đây để nhận biết được các dung dịch trên?

Câu 2:

Cho các dung dịch : glucozo, glixerol, axit axetic, etanol. Thuốc thử nào sau đây để nhận biết được các dung dịch trên?

A. Cu trong môi trường kiềm

B. [Ag(]OH

C. Na kim loại

D. Nước brom

Lời giải:

Đáp án A