Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Câu nào mô tả đúng sự biến đổi tính chất của các kim loại kiềm theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần?

Câu 2:

Câu nào mô tả đúng sự biến đổi tính chất của các kim loại kiềm theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần?

A. Bán kính nguyên tử giảm dần.

B. Nhiệt độ nóng chảy tăng dần.

C. Năng lượng ion hóa của của nguyên tử giảm dần.

D. Khối lượng riêng của đơn chất giảm dần.

Lời giải:

Đáp án C