Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Câu nào đúng trong các câu sau? Trong ăn mòn điện hóa học, xảy ra

Câu 2:

Câu nào đúng trong các câu sau?

Trong ăn mòn điện hóa học, xảy ra:

A.Sự oxi hóa ở cực dương.

B.Sự khử ở cực âm.

C.Sự oxi hóa ở cực dương và sự khử ở cực âm.

D. Sự oxi hóa ở cực âm sự khử ở cực dương.

Lời giải:

Đáp án D