Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Cấu hình electron nào sau đây là của kim loại?

Câu 2:

Cấu hình electron nào sau đây là của kim loại?

A.

B.

C.

D.

Lời giải:

Đáp án C