Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Cặp chất nào sau đây tham gia phản ứng trong pin điện hóa Zn-Cu?

Câu 2:

Cặp chất nào sau đây tham gia phản ứng trong pin điện hóa Zn-Cu?

A. +

B. + Cu

C. Zn +

D. Zn + Cu

Lời giải:

Đáp án C