Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Cần phải thêm bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,25 M vào 50 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,1M

Câu 2:

Cần phải thêm bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,25 M vào 50 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,1M và 0,05M để thu được dung dịch có độ

pH = 2,0?

A. 43,75 ml

B. 36,54 ml

C. 27,75 ml

D. 40,75 ml

Lời giải:

Đáp án B.

Ta có = 0,005; = 0,0025

= 2. + = 0,01 mol.

= 0,25V (với V là thề tích NaOH thêm vào)

Phản ứng: + O

Dung dịch thu được có pH = 2 ⇒ axit dư

= 0,01 - 0,25V

V = 0,03654 lít = 36,54 ml.