Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: a) Viết công thức cấu tạo các đồng phân ứng với công thức phân tử C2H4O2

Câu 2:

a) Viết công thức cấu tạo các đồng phân ứng với công thức phân tử

b) Gọi tên các đồng phân có nhóm C=O

c) Những chất nào có phản ứng tráng bạc, vì sao?

Lời giải:

Công thức cấu tạo các đồng phân ứng với công thức phân tử

Trong các đồng phân trên, đồng phân (2) và (3) có phản ứng tráng bạc do phân tử của chúng có nhóm chức andehit –CH=O