Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: a) Vì sao trong sơ đồ mối liên hệ giữa hidrocacbon và dẫn xuất chứa oxi, ankan lại được đặt ở trung tâm?

Câu 2:

a) Vì sao trong sơ đồ mối liên hệ giữa hidrocacbon và dẫn xuất của hidrocacbon, ankan lại được đặt ở trung tâm?

b) Xuất phát từ ô trung tâm lần lượt điền vào đó metan, etan và hexan rồi viết phương trình phản ứng (nếu có) theo các mũi tên đã chỉ để đi đến các ô khác trong sơ đồ( “dạo quanh sơ đồ”)

c) Hãy thử tìm một hidrocacbon no để từ đó đi theo hết mọi mũi tên đến hết mọi ô của sơ đồ

Lời giải:

a) Ankan được đặt ở trung tâm của sơ đồ do ankan là nguyên liệu chính để tổng hợp ra các hidrocacbon khác và dẫn xuất có oxi của chúng.

b) *Sơ đồ và phản ứng của metan:

*Sơ đồ và phản ứng của etan:

* Sơ đồ và phản ứng của hexan tương tự.