Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: a) So sánh đặc điểm cấu tạo của amin, amino axit và protein

Câu 2:

a) So sánh đặc điểm cấu tạo của amin, amino axit và protein

b) So sánh tính chất hóa học của amin và amino axit

Lời giải:

a) Amin là chất hữu cơ mà phân tử có nguyên tử N liên kết với 1,2 hay 3 gốc hidrocacbon

Amino axit là chất mà phân tử có chứa đồng thời hai loại nhóm chức là –COOH và –

Protein : Hợp chất cao phân tử tạp từ các amino axit liên kết với nhau bằng liên kết peptit –CO-NH-

b) So sánh tính chất hóa học của amin và amin axit

Amin có tính bazo: R- + HCl → Cl

Amino axit có tính lưỡng tính : tác dụng được với cả axit và bazo

Amino axit có thể trùng ngưng tạo thành polipeptit