Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: a) Chất nào sau đây có thể oxi hóa Zn thành Zn2+? A. Fe B. Ag+

Câu 2:

a) Chất nào sau đây có thể oxi hóa Zn thành ?

A. Fe

B.

C.

D.

b) Kim loại Zn có thể khử được các ion nào sau đây?

A.

B.

C.

D.

Lời giải:

a) Đáp án B

Zn + + 2Ag

b) Đáp án B

Zn + +