Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12: Tính tổng khối lượng theo mg/lít của các ion Ca2+ và Mg2+ có trong một loại nước tự nhiên

Câu 12:

Tính tổng khối lượng theo mg/lít của các ion có trong một loại nước tự nhiên. Biết rằng nước này có chứa đồng thời các muối Ca( Mg( với khối lượng tương ứng là 112,5 mg/l, 11,9 mg/l và 54,5 mg/l.

Lời giải:

Ca(

162 gam   40 gam

112,5 mg → 27,778 mg

Mg(

146 gam  24 gam

11,9 mg → 1,956 mg

136 gam  40 gam

54,5 mg → 16,03 mg

Tổng khối lượng : 27,778 + 1,956 + 16,03 = 45,76 (mg)