Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10: Hãy giải thích về sự thay đổi của khối lượng lá Zn khi ngâm nó trong mỗi dung dịch sau

Câu 10:

Hãy giải thích về sự thay đổi của khối lượng lá Zn khi ngâm nó trong mỗi dung dịch sau :

a)

b)

c)

d)

Lời giải:

a) Zn + + Cu

Zn + + Cu

Khối lượng lá Zn giảm do 1 mol Zn (M = 65) → 1 mol Cu (M = 64)

b) Zn + + Cd

Zn + + Cd

Khối lượng lá Zn tăng do 1 mol Zn (M = 65) → 1 mol Cd (M = 112)

c) Zn + → Zn( + 2Ag

Zn + + 2Ag

Khối lượng lá Zn tăng do 1 mol Zn (M = 65) → 2 mol Ag (M = 108)

d) Zn + + Ni

Zn + + Ni

Khối lượng lá Zn giảm do 1 mol Zn (M = 65) → 1 mol Ni (M = 59)