Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10: Có những pin điện hóa được ghép bởi những cặp oxi hóa – khử chuẩn sau

Câu 10:

Có những pin điện hóa được ghép bởi những cặp oxi hóa – khử chuẩn sau :

a) /Pb và /Zn

b) /Mg và /Pb

Lời giải:

a) Phản ứng trong pin điện hóa : Zn + + Pb

Zn → +2e

Zn : Cực âm, anot

+ 2e → Pb

Pb : cực dương, catot

= -0,13 – (-0,76) = +0,63 V

b) Phản ứng trong pin điện hóa :

Mg + + Pb

Mg → +2e

Mg: Cực âm, anot

+ 2e → Pb

Pb: cực dương, catot

= -0,13 – (-2,37) = +2,24 V