Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Xenlulozo không phản ứng với các tác nhân nào dưới đây? A. HNO3 đặc/H2SO4 đặc/t°

Câu 1:

Xenlulozo không phản ứng với các tác nhân nào dưới đây?

A. HNO3 đặc/H2SO4 đặc/t0

B. H2/Ni

C.[Cu(NH3)4](OH)2

D. (CuS2 + NaOH)

Lời giải:

Đáp án B