Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Từ ba α-aminoaxit X, Y, Z có thể tạo thành mấy tripeptit trong đó X, Y, Z?

Câu 1:

Từ ba α-aminoaxit X, Y, Z có thể tạo thành mấy tripeptit trong đó X, Y, Z?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 6

Lời giải:

Đáp án D