Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Trường hợp nào sau đây được coi là không khí sạch?

Câu 1:

Trường hợp nào sau đây được coi là không khí sạch?

A. Không khí chứa 78% , 21% , 1% hỗn hợp , O, .

B. Không khí chứa 78% , 18% , 4% hỗn hợp , , HCl

C. Không khí chứa 78% , 20% , 2% hỗn hợp , bụi và

D. Không khí chứa 78% , 16% , 3% hồn hợp , 1% CO, 1%

Lời giải:

Đáp án A