Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Trong quá trình điện phân dung dịch Pb(NO3)2 với các điện cực trơ, ion Pb2+ di chuyển về

Câu 1:

Trong quá trình điện phân dung dịch Pb( với các điện cực trơ, ion di chuyển về

A. catot và bị oxi hóa.

B. anot và bị oxi hóa.

C. catot và bị khử.

D. anot và bị khử.

Lời giải:

Đáp án C