Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, ở cực âm xảy ra

Câu 1:

Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, ở cực âm xảy ra :

A. Sự khử ion

B. Sự oxi hóa

C. Sự khử phân tử O

D. Sự oxi hóa phân tử O

Lời giải:

Đáp án C