Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Trong pin điện hóa, sự oxi hóa A. Chỉ xảy ra ở cực âm

Câu 1:

Trong pin điện hóa, sự oxi hóa

A. Chỉ xảy ra ở cực âm

B. Chỉ xảy ra ở cực dương

C. Xảy ra ở cực âm và cực dương

D. Không xảy ra ở cực âm và cực dương

Lời giải:

Đáp án A