Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Sự sắp xếp nào theo trật tự tăng dần tính bazo của các hợp chất sau đây đúng

Câu 1:

Sự sắp xếp nào theo trật tự tăng dần tính bazo của các hợp chất sau đây đúng :

Lời giải:

Đáp án C