Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: So với nguyên tử phi kim cùng một chu kì, nguyên tử kim loại:

Câu 1:

So với nguyên tử phi kim cùng một chu kì, nguyên tử kim loại:

A. Thường có bán kính nguyên tử nhỏ hơn

B. Thường có năng lượng ion hóa nhỏ hơn

C. Thường dễ nhận eletron trong các phản ứng hóa học

D. Thường có số electron ở phân lớp ngoài cùng nhiều hơn

Lời giải:

Đáp án B