Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: So với nguyên tử canxi, nguyên tử kali có: A. bán kính nguyên tử lớn hơn và độ âm điện lớn hơn.

Câu 1:

So với nguyên tử canxi, nguyên tử kali có:

A. bán kính nguyên tử lớn hơn và độ âm điện lớn hơn.

B. bán kính nguyên tử lớn hơn và độ âm điện nhỏ hơn.

C. bán kính nguyên tử nhỏ hơn và độ âm điện nhỏ hơn.

D. bán kính nguyên tử nhỏ hơn và độ âm điện lớn hơn

Lời giải:

Đáp án B