Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn tính oxi hóa của ion kim loại hoặc hợp chất của kim loại?

Câu 1:

Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn tính oxi hóa của ion kim loại hoặc hợp chất của kim loại?

A. + + O → Al +

B. + 2 + O → Fe + 2

C. Cu + → [Cu(] +

D. 3CuO + → 3Cu + + O

Lời giải:

Đáp án D