Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng ? A. Trong phân tử amino axit chỉ có một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Trong phân tử amino axit chỉ có một nhóm – và một nhóm –COOH

B. Dung dịch các amino axit đều không làm đổi màu quỳ tím

C. Dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím

D. Các amino axit đều là chất rắn ở nhiệt độ thường

Lời giải:

Đáp án D