Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Polime là hợp chất do nhiều phân tử monome hợp thành.

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Polime là hợp chất do nhiều phân tử monome hợp thành.

B. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn.

C. Polime là hợp chất có phận tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ liên kết với nhau tạo nên.

D. Các polime đều được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp.

Lời giải:

Đáp án A