Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Phản ứng nào xảy ra ở catot trong quá trình điện phân MgCl2 nóng chảy?

Câu 1:

Phản ứng nào xảy ra ở catot trong quá trình điện phân nóng chảy?

A. Sự oxi hóa ion

B. Sự khử ion

C. Sự oxi hóa ion

D. Sự khử ion

Lời giải:

Đáp án B