Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Phản ứng nào sau đây xảy ra? A. Cu2+ + 2 Ag → Cu + 2Ag+

Câu 1:

Phản ứng nào sau đây xảy ra?

A. + 2Ag → Cu +

B. Cu + + Pb

C. Cu + +

D. Cu + + 2Fe

Lời giải:

Đáp án C