Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Phản ứng hóa học nào sau đây không xảy ra?

Câu 1:

Phản ứng hóa học nào sau đây không xảy ra?

A. + Sn→ Pb +

B. + Ni → Sn +

C. + Ni→ Pb +

D. + Pb→ + Sn

Lời giải:

Đáp án D