Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Nhóm các vật liệu được chế tạo từ các polime trùng ngưng là : A. Cao su; nilon-6,6; tơ nitron

Câu 1:

Nhóm các vật liệu được chế tạo từ các polime trùng ngưng là :

A. Cao su; nilon-6,6; tơ nitron

B. tơ axetat; nilon-6,6

C. nilon -6,6; tơ lapsan ; thủy tinh plexiglas

D. nilon-6,6; tơ lapsan; nilon-6

Lời giải:

Đáp án D