Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Nguyên tử của các kim loại trong nhóm IA khác nhau về:

Câu 1:

Nguyên tử của các kim loại trong nhóm IA khác nhau về

A. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử.

B. Cấu hình electron nguyên tử.

C. Số oxi hóa của nguyên tử trong hợp chất

D. Kiểu mạng tinh thể của đơn chất

Lời giải:

Đáp án B