Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Khi điện phân MgCl2 nóng chảy A. ở cực dương, ion Mg2+ bị oxi hóa

Câu 1:

Khi điện phân nóng chảy

A. ở cực dương, ion bị oxi hóa

B. ở cực âm, ion bị khử.

C. ở cực dương, nguyên tử Mg bị oxi hóa.

D. ở cực âm, nguyên tử Mg bị khử.

Lời giải:

Đáp án B