Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Khí CO2 có lần tạp chất là khí HCl. Để loại trừ tạp chất HCl đó nên cho khí CO2 đi qua dung dịch nào sau đây tốt nhất?

Câu 1:

Khí có lần tạp chất là khí HCl. Để loại trừ tạp chất HCl đó nên cho khí đi qua dung dịch nào sau đây tốt nhất?

A. Dung dịch NaOH dư.

B. Dung dịch bão hòa dư.

C. Dung dịch dư.

D. Dung dịch dư.

Lời giải:

Đáp án B

Phương án A không chọn vì NaOH giữ lại cả và HCl.

Phương án C không chọn vì có thể phản ứng với

+

Phương án D không chọn vì là chất rất đắt tiền, không kinh tế.