Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hợp chất nào của nhôm tác dụng với dung dịch NaOH (theo tỷ lệ mol 1: 1)

Câu 1:

Hợp chất nào của nhôm tác dụng với dung dịch NaOH (theo tỷ lệ mol 1: 1) có sản phẩm là Na[Al]?

A. (

B.

C. Al(

D. Al

Lời giải:

Đáp án D

PTHH: Al + NaOH →Na[Al]