Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hãy xếp công thức ở cột phải vào một trong các loại chất ở cột trái cho phù hợp:

Câu 1:

Hãy xếp công thức ở cột phải vào một trong các loại chất ở cột trái cho phù hợp:

Lời giải:

1 – C ,

2 – A ,

3 – B,

4 – D.